Skoči na osrednjo vsebino

Preskoči do navigacije

Preskoči do vsebine

Registracija novih uporabnikov

Portal PoiščiDelo.si lahko uporabljajo samo registrirani uporabniki, zato je pred prvo prijavo potrebno opraviti postopek registracije.

Splošni pogoji elektronskega poslovanja

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji opredeljujejo pogoje uporabe spletnih strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in njihovih sestavnih delov, javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, programov; v nadaljnjem besedilu: eStoritev) in politiko Zavoda o varstvu osebnih podatkov.

2. O spletni strani Zavoda

Spletne strani www.ess.gov.si, www.PoisciDelo.si, www.ZaDelodajalce.si, esvetovanje.ess.gov.si, www.KamInKako.si je oblikoval, ureja in upravlja Zavod RS za zaposlovanje
Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 479 09 00, Faks: 01 479 02 62, E-pošta: gpzrsz@ess.gov.si.

Zavod si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Zavod se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Zavoda, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Zavoda ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je Zavod imetnik avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (informacije, dokumenti, fotografije, grafični elementi, ilustracije in druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani Zavoda in na njenih sestavnih delih ter so last Zavoda ali drugih oseb, ki so na Zavod prenesle pravico njihove uporabe.

Informacije in dokumente s spletnih strani Zavoda je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani Zavoda, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način.
Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnih strani Zavoda kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.

Uporaba spletne strani Zavoda v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletne strani Zavoda na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

V skladu z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana.

4. Informacije o upravljavcu spletne strani

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Rožna dolina, Cesta IX/6

1000 Ljubljana

Telefon: 01 479 09 00

Faks: 01 479 02 62

E-pošta: gpzrsz@ess.gov.si

V primeru prenosa podatkov na portal EURES je upravljavec podatkov profila iskalcev zaposlitve, ki se prenašajo na portal EURES, Evropski urad za usklajevanje (organ, ki  upravlja portal EURES).

E-pošta: empl-eures@ec.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

 

E-pošta: dpo@ess.gov.si

Opredelitev pojmov

eStoritve opredeljene v tem aktu so javno dostopne informacijske storitve Zavoda, ki jih Zavod omogoča za fizične osebe.

Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja eStoritve.

Uporabniški račun uporabnik ustvari ob registraciji v eStoritve s svojim elektronskim naslovom ali kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Uporabniško ime je elektronski naslov uporabnika, prek katerega lahko dostopa do uporabniškega računa.

Registrirani uporabnik je uporabnik, ki se registrira na spletnih portalih Zavoda na način in pod pogoji določenimi v splošnih pogojih javno objavljenih na spletni strani Zavoda ter s seznanitvijo z izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Evidence Zavoda po tem aktu, sta evidenca brezposelnih oseb in evidenca iskalcev zaposlitve, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja trg dela.

Splošni pogoji Zavoda so javno objavljeni splošni pogoji elektronskih storitev Zavoda, objavljeni na spletni strani Zavoda, v katerih je podrobneje opisano delovanje javno dostopnih informacijskih storitev Zavoda in uporaba le teh s strani uporabnikov.

Identifikacija je postopek ugotovitve istovetnosti uporabnika.

Identificirani uporabnik je uporabnik, za katerega je Zavod ugotovil njegovo istovetnost z osebno identifikacijo ali z identifikacijo na daljavo, kot je opredeljena v tem aktu, ali uporabnik, ki se je identificiral s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Avtentikacija je postopek vsakokratne potrditve pristnosti registriranega uporabnika.

Dvofaktorska avtentikacija je dvostopenjski informacijski postopek preverjanja pristnosti registriranega uporabnika.

OTP geslo je enkratno, naključno geslo, ki ga prejme registrirani uporabnik na mobilni telefon preko SMS sporočila.

Kvalificiran elektronski časovni žig je digitalni zapis, ki zagotavlja podpis dokumenta z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku in sicer na način, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način. Uporablja se za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov. S kvalificiranim elektronskim časovnim žigom pridobi digitalni dokument enako pravno veljavnost kot običajen dokument.

Strežniški podpis prek informacijskega sistema Zavoda je podpis dokumenta s kvalificiranim elektronskim časovnim žigom Zavoda RS za zaposlovanje z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo uporabnika.

Elektronski podpis preko informacijskega sistema Zavoda je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in podpisnika.

Enolični identifikacijski znak je katerikoli podatek, s katerim razpolaga Zavod na podlagi 123. in 123. a člena ZUTD in s katerim se identificira oz. ugotovi istovetnost uporabnika.

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, pravna podlaga za njihovo obdelavo in hramba

(a) Obisk spletne strani

Kateri podatki: Ob vsakem obisku spletne strani Zavoda se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Zavod tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca.

Hramba: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

(b) Naročanje na eObvestila 

V primeru strinjanja s POŠILJANJEM:

Kateri podatki: Pri naročanju na eObvestila Zavod poleg podatkov v vnosnem polju (podatek o e-naslovu vaše elektronske pošte) zabeleži IP-naslov računalnika, s katerega ste naredili prijavo, čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih.

Namen: Zavod te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja eObvestil, ki vam omogočajo redno obveščanje o aktualnem dogajanju na trgu dela, dejavnostih in storitvah Zavoda. Podatki o časih odpiranja obvestil in časih klikov pa zbiramo za namen ugotavljanja vaše aktivnosti.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo Vaše podatke hranimo, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa oziroma dokler se ne odjavite + 1 leto. Od prejemanja eObvestil se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da nam pišete na e-naslov: zrsz.obvestila@ess.gov.si.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR).

V primeru strinjanja s PROFILIRANJEM:

Kateri podatki: Zbiramo podatke o vaši lokaciji, ki je natančna na ravni občine, ne gre za natančne koordinate – na podlagi številke IP, časa klikov, beleženja, katere povezave vas zanimajo ter s katerih naprav in v katerih brskalnikih odpirate in berete naša sporočila.

Namen: S pomočjo teh podatkov lažje ugotovimo vaše želje, potrebe in zanimanja ter vam tako posredujemo bolj koristne in pomembne informacije za vas.

Koliko časa: Vaše podatke hranimo, dokler ne zahtevate izbrisa oziramo dokler se ne odjavite + 1 leto.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).

Hramba: Podatki se hranijo do preklica oziroma dokler se oseba ne odjavi od prejemanja eObvestil+1 leto.

(c) Prijava v eStoritve

Kateri podatki: Pri naročanju na eStoritve (npr. na portal PoiščiDelo.si ali portal za delodajalce) Zavod  v primeru vaše registracije z uporabniškim imenom in geslom obdeluje podatek o vašem imenu, priimku, uporabniškem imenu (e-naslovu) in geslu (ki je v bazi šifrirano), v primeru  registracije uporabnika s kvalificiranim  potrdilom pa Zavod poleg navedenega obdeluje  podatek o davčni številki. Za namen oddaje elektronskih vlog in elektronskega podpisovanja dokumentov, ki ga Zavod uporablja v storitvah portala PoiščiDelo.si za elektronsko sodelovanje z Zavodom obdeluje še podatek o e-naslovu in mobilni številki. Druge osebne podatke na portalu PoiščiDelo.si Zavod obdeluje samo v primeru privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Namen: Zavod bo osebne podatke uporabnikov zbiral, hranil in drugače obdeloval izključno za potrebe izvajanja elektronskih storitev (eStoritev), ki jih ponuja spletna stran Zavoda, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namen/namene, za katere jih bodo uporabniki spletne strani posredovali (npr. v primeru podane privolitve se podatki iskalca zaposlitve s portala PoiščiDelo.si prenesejo na portal EURES za namen iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES).

Pravna podlaga: Uporabnik ob registraciji na eStoritve podaja osebno privolitev, katere osebne podatke in za kakšne namene jih lahko Zavod obdeluje. V tem primeru osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR). V kolikor Zavod osebne podatke uporabnikov obdeluje na podlagi izvajanja zakonskih obveznosti, se Zavod zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval za izvajanje svojih pristojnosti in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pravno podlago v primeru obdelave osebnih podatkov profila iskalca zaposlitve na portalu PoiščiDelo.si in njegov prenos na portal EURES predstavljata Uredba EURES (EU) 2016/589 in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1257 (o standardih in formatih).

Hramba: Uporabniški račun se izbriše na podlagi zahteve stranke ali samodejno po 18 mesecih od zadnje prijave v eStoritve Zavoda, pri čimer se zaradi varstva pravic uporabnikov elektronska komunikacija in dokumenti, nastali na eStoritvah za iskalce zaposlitve, namenjeni sodelovanju z Zavodom, hranijo še 1 leto po izbrisu uporabniškega računa.

Uporabnik je, na podlagi podane zahteve za izbris uporabniškega računa o uspešnem brisanju uporabniškega računa in s tem vseh podatkov in dokumentov, pisno obveščen na elektronski naslov naveden v uporabniškem računu. Izbris uporabniškega računa ne pomeni odjave iz evidenc Zavoda in ne vpliva na obdelavo podatkov, ki jih Zavod obdeluje skladno z ZUTD.

d) Naročanje na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih

Kateri podatki: Pri naročanju na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih na naveden elektronski naslov Zavod zabeleži in shrani podatke v vnosnem polju (podatek o e-naslovu vaše elektronske pošte).

Namen: Zavod te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja obvestil o prostih delovnih mestih na naveden e-naslov, ki vam omogočajo redno obveščanje o aktualnih prostih delovnih mestih za izbrane kriterije.

Pravna podlaga: Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (1. točka 8. člena ZVOP-1).

Hramba: Podatki se hranijo 9 mesecev od naročila na prejemanja obvestil o prostih delovnih mestih oz. dokler se oseba ne odjavi od prejemanja obvestil. Od prejemanja obvestil se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da kliknete na povezavo »Odjavite se od prejemanja sporočil« v elektronskem obvestilu o aktualnih prostih delovnih mestih.

Namen, pravna podlaga, vrste vlog in podatkov

Registrirani uporabniki portala www.PoiščiDelo.si morajo vse vloge in nekatere dokumente, za katere za katere je v sistemu eStoritev zahtevan elektronski podpis, podpisati. S podpisom je dokument že oddan Zavodu. Zavod obdeluje osebne podatke za namen izvajanja ukrepov skladno z Zakonom o urejanju trga dela (15. člen ZUTD): storitvi za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve), aktivna politika zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti.

Sistem eStoritev registriranim uporabnikom portala omogoča elektronsko oddajo vlog (npr. Prijava v evidenco brezposelnih oseb (133. člen ZUTD), Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve (133. člen ZUTD), Vloga za denarno nadomestilo (s prilogami) (58. člen ZUTD), Zaposlitveni načrt (113. člen ZUTD)) ter drugih dokumentov skladno z ZUTD. Uredba o upravnem poslovanju (101.člen UUP) določa elektronske vloge, ki jih registrirani uporabniki lahko oddajo na tem portalu tudi z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu.

Zavod obdeluje osebne podatke registriranih uporabnikov, ki se prostovoljno registrirajo na portal za namen oddaje elektronske vloge za navedene storitve na podlagi soglasja. Ko registriran uporabnik odda elektronsko vlogo za katerokoli izmed zakonsko določenih nalog, ki jih Zavod izvaja na podlagi ZUTD, postane pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov registriranih uporabnikov 123. člen ZUTD, ki določa katere osebne podatke Zavod potrebuje za vodenje v posamezni evidenci.

Zavod podatek o davčni številki na portalu obdeluje za namen ugotavljanja istovetnosti posameznika, ki se lahko izvede preko SMS-a ali preko telefonskega klica. Navedba davčne številke v uporabniškem računu pomeni, da je ta oseba s identificirana na način, da je ugotovljena njegova istovetnost bodisi zaradi registracije z digitalnim potrdilom ali ugotovljene istovetnosti na Zavodu in opravljene identifikacije preko ZPnet- Oseba -Spletni register.

S prijavo v evidence Zavoda z uporabo eStoritev Zavoda oseba izrazi tudi svoje soglasje, da z Zavodom posluje po elektronski poti in da na registriran elektronski naslov prejema elektronska vabila in obvestila in se nanje odziva.

Podpis vlog in dokumentov

Registriran uporabnik elektronsko podpiše dokument s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali strežniškim podpisom prek informacijskega sistema Zavoda. Za ta namen prejme elektronsko sporočilo s povezavo na elektronski dokument, ki je veljavna 7 dni. Po odprtju povezave uporabnik na svoj mobilni telefon prejme 6-mestno unikatno kodo (OTP), z vnosom katere dostopa do dokumenta, ki ga elektronsko podpiše. Dokument se opremi z digitalnim časovnim žigom, s čimer se zagotovi neizpodbitnost podpisnika.

Dokument, ki je podpisan s strežniškim podpisom Zavoda z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo ima v podpisu vlagatelja naslednje podatke: ime in priimek podpisnika, mobilna številka in elektronski naslov s katerima je bila opravljena dvofaktorska avtentikacija za izvedbo strežniškega podpisa preko informacijskega sistema Zavoda, datum in ura podpisa.

Dokument, ki je podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ima v podpisu vlagatelja naslednje podatke: ime in priimek podpisnika, izdajatelja digitalnega potrdila, datum in ura podpisa.

Dvofaktorska avtentifikacija uporabnika:

Za podpis vlog prek portala se ne glede na izbiro načina podpisa dokumenta izvede dvofaktorska avtentikacija uporabnika. Dvofaktorska avtentikacija je dvostopenjski informacijski postopek preverjanja pristnosti registriranega uporabnika.

Vsi dokumenti na portalu, za katere je obvezen elektronski podpis pred vložitvijo v informacijski sistem Zavoda, se izvedejo z dvofaktorsko avtentikacijo in ob podpisu žigosajo s časovnim žigom SIGENCA oziroma s strežniškim kvalificiranim digitalnim potrdilom Zavoda, izdanega s strani kvalificiranega overitelja digitalnih potrdil SIGENCA. Z enoličnim določanjem časa oddaje ne glede na lokalne nastavitve strežnika ali uporabnikovega računalnika je onemogočeno ponarejanje časa oddaje dokumenta.

Postopek oddaje dokumentov na portalu:

Za oddajo elektronske vloge, za katero je v sistemu eStoritev to zahtevano, je potrebno dokument tudi elektronsko podpisati. Registrirani uporabniki portala lahko dokumente podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali s strežniškim podpisom z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo, ki se izvede z elektronskim naslovom ter telefonsko številko (kamor prejme enkratno geslo SMS) iz uporabniškega račun na portalu, s čimer se odda vloga prek informacijskega sistema Zavoda.

Registracija uporabnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom, elektronski podpis z dvofaktorsko avtentikacijo in časovni žig na dokumentu pravno zagotavljata neizpodbitnost podpisnika in časa oddaje.

Za podpis in oddajo dokumenta je v uporabniškem računu obvezen tako elektronski naslov kot tudi podatek o mobilni številki. Na e-naslov uporabnik prejme povezavo za dostop do dokumenta za podpis, na mobilno številko pa prejme še enkratno geslo SMS za vstop v aplikacijo, v kateri bo izveden podpis dokumenta in s tem oddan Zavodu.

Ko uporabnik na portalu za ePrijavo v evidenco brezposelnih oseb, ePrijavo v evidenco iskalcev zaposlitve, eVlogo za denarno nadomestilo ali eZaposlitveni načrt, klikne na gumb »Pošljite v podpis« te vloge na portalu ne more več urejati, na svoj elektronski naslov pa prejme sporočilo s povezavo za podpis dokumenta. Po kliku na polje »Kliknite za elektronski podpis« se odpre aplikacija za podpis dokumentov. Za vstop v aplikacijo za podpis dokumenta mora uporabnik vpisati še enkratno geslo, ki ga je prejel po SMS sporočilu. Odpre se dokument za podpis, ki ga lahko podpiše. V primeru podpisa z digitalnim potrdilom, mora ob prvem podpisovanju namestiti še podpisno komponento tako, da sledi navodilom v aplikaciji. Dokument bo oddan Zavodu šele po uspešnem elektronskem podpisu.

Uporabnik portala lahko na portalu dokumente shrani ali jih pošlje v podpis in jih tudi podpiše. Shranjeno vlogo lahko ureja. Vsi dokumenti so na portalu prikazani v rubriki Seznam dokumentov.

Hramba elektronsko oddanih vlog:

Podpisani dokumenti se hranijo v elektronskem dokumentacijskem sistemu Zavoda.

Ugotavljanje istovetnosti in identifikacija

Registrirani uporabnik se lahko identificira na način, da pristojna uradna oseba Zavoda ugotovi istovetnost uporabnika z osebno identifikacijo, identifikacijo na daljavo, ali se uporabnik identificira s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Uporabnik se lahko v svojem uporabniškem računu kadarkoli identificira tudi na način, da naknadno vnese kvalificirano digitalno potrdilo.

Ugotavljanje istovetnosti oziroma identifikacija je postopek preverjanja istovetnosti lastnika uporabniškega računa na portalu, ki ga Zavod opravi v telefonskem razgovoru s preverjanjem podatkov, ki so znani le tej osebi oziroma, če se ne odzove na telefonsko identifikacijo, osebno z vpogledom v osebni dokument osebe. Za ta namen Zavod obdeluje telefonsko številko registriranega uporabnika.

Identifikacija uporabnika na daljavo se lahko opravi s telefonskim ali video klicem. Zavod z uporabnikom opravi intervju z namenom ugotovitve istovetnosti. Uporabnika se identificira z davčno številko in dodatnim enoličnim identifikacijskim znakom, s katerim Zavod razpolaga na podlagi 123. člena in 123. a člena ZUTD in za katerega ve le uporabnik, ki je vložil vlogo.

Identifikacija uporabnika na portalu je končni postopek s katerim se uporabniški račun na portalu poveže z osebo, ki je bila identificirana in se vodi v evidencah Zavoda.

S tem uporabnik pridobi polno funkcionalnost portala, ter dostopa do vseh 5 rubrik, ki so na voljo za elektronsko sodelovanje z Zavodom. Komunikacijo in obveščanje preko storitve Moj svetovalec po dogovoru omogoči šele svetovalec v zaposlitvenem načrtu.

Zavod obdeluje podatke o telefonski številki za namen identifikacije uporabnika na podlagi soglasja za oddajo vloge za storitev, ki jo Zavod nudi na podlagi ZUTD, in sicer za namen varstva ter preprečevanja zlorabe posameznikovih pravic.

Neugotovljena istovetnost

V primeru, da istovetnosti uporabnika ni bilo mogoče ugotoviti, se uporabniku na njegov elektronski naslov posreduje vabilo, s katerim se uporabniku posreduje vabilo, da se na določen dan zglasi na Zavodu zaradi ugotovitve istovetnosti na podlagi osebne identifikacije.

Če se uporabnik ne odzove na vabilo, se mu na njegov elektronski naslov pošlje dodatno vabilo, s katerim se ga ponovno povabi, da se na določen dan zglasi na Zavodu zaradi ugotovitve istovetnosti na podlagi osebne identifikacije.

Če se uporabnik ne odzove niti na drugo vabilo, se njegova vloga kot nepopolna s sklepom zavrže.

Zaposlitveni načrt

Identificiran uporabnik, ki je prijavljen v evidence Zavoda, se lahko z Zavodom preko eStoritev na daljavo dogovarja o vsebini zaposlitvenega načrta skladno z zakonom, ki ureja trg dela in Pravilnikom.

Po uskladitvi vsebine se identificiranemu uporabniku na njegovem uporabniškem računu omogoči elektronski podpis dogovorjenega zaposlitvenega načrta.

Identificiran uporabnik si lahko za podpis predlaganega zaposlitvenega načrta pridrži rok 3 delovnih dni (113. člen ZUTD).

Identificiran uporabnik z elektronskim podpisom zaposlitvenega načrta potrdi, da je seznanjen in soglaša z vsebino zaposlitvenega načrta.

Po elektronskem podpisu zaposlitvenega načrta s strani Zavoda, Zavod pošlje uporabniku podpisan zaposlitveni načrt na njegov elektronski naslov prek elektronskega dokumentarnega sistema Zavoda.

Naročanje potrdil iz uradnih evidenc

Uporabniki eStoritev lahko oddajo vlogo za naročilo potrdil iz uradnih evidenc Zavoda z vpisom zahtevanega enoličnega identifikacijskega znaka.

Na podlagi ugotovitve identitete uporabnika Zavod izda naročeno potrdilo iz uradnih evidenc Zavoda in ga posreduje uporabniku po pošti na stalni ali začasni naslov razviden iz Centralnega registra prebivalstva.

Zavod naročenega potrdila ne izda v primeru, dvoma v istovetnost naročnika oziroma suma zlorabe osebnega podatka, nezmožnosti identifikacije naročnika ali nezmožnosti vročitve potrdila na stalni ali začasni naslov razviden iz Centralnega registra prebivalstva.

(d) Prijava na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev

Kateri podatki: Pri prijavi na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev Zavod obdeluje podatek o vašem elektronskem naslovu.

Namen: Zavod te podatke obdeluje izključno za ponastavitev gesla in za svetovanje, kako najbolje uporabiti program Kam in kako

Hramba: Podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma največ 1 leto.

Pravna podlaga: Osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).

Uporabniki osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec, ki za Zavod vzdržuje spletno stran.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije samo na podlagi privolitve posameznika (npr. prenos iz portala PoiščiDelo.si na portal EURES).

V primeru uporabe piškotkov se lahko podatki iznašajo v tretje države (Google Inc. kot ponudniku storitve Google Analitycs in YouTube, LLC kot ponudniku gostovanja video vsebin).

V primeru eObvestil se podatki o elektronskih naslovih obdelujejo s strani obdelovalca SqualoMail d.o.o., Celovška 150, Ljubljana.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov,  popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora pri obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami GDPR.

Posameznik, katerega osebne podatke obdeluje upravljavec, lahko svoje pravice uveljavlja tudi s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontaktne podatke, navedene v 4. točki (Informacije o upravljavcu spletne strani).

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2) GDPR, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica

Kadar upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima posameznik pravico, da to privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Veljavnost privolitve osebe, mlajše od 16 let

če upravljavec obdelavo osebnih podatkov izvaja na podlagi privolitve in je obdelava povezana s storitvami informacijske družbe (obdelava za namene trženja ali ustvarjanja osebnostnih ali uporabniških profilov), je obdelava podatkov otroka, mlajšega od 16 let, v skladu z GDPR zakonita, če privolitev da ali avtorizira nosilec starševske odgovornosti (starš ali zakoniti zastopnik). Starši ali zakoniti zastopniki morajo izpolniti in posredovati soglasje, s katerim dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov svojega otroka. Obrazec za podajo soglasja za otroke, mlajše od 16 let, je objavljen na spletnih straneh Zavoda. Dodatne informacije o načinu podaje veljavne privolitve s strani staršev ali zakonitih zastopnikov dobi posameznik tako, da kontaktira  upravljavca na naslov: dpo@ess.gov.si ali gpzrsz@ess.gov.si.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik prek obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo

Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na prejemanje eObvestil in uporabljal eStoritve.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje izvaja v primeru prijave na eObvestila, če posameznik da privolitev za obdelavo podatkov za namen profiliranja.

5. Uporaba eStoritev

5.1 Registracija za uporabo eStoritev

Uporaba javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, itd.) na spletnih straneh Zavoda (v nadaljnjem besedilu: eStoritve) je možna z uporabo uporabniškega imena in gesla ali davčne številke uporabnika kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Uporaba eStoritev je mogoča s kvalificiranimi digitalnimi potrdili naslednjih izdajateljev: SIGEN-CA, AC NLB, HALCOM-CA ali POŠTARCA.
Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika. Ob uspešni registraciji informacijski sistem Zavoda uporabniku pošlje aktivacijsko sporočilo na elektronski poštni naslov za namen potrditve elektronskega naslova. Po potrditvi elektronskega poštnega naslova pa mu samodejno dodeli geslo in mu ga posreduje na elektronski poštni naslov, po uspešni prijavi v eStoritve pa uporabnik lahko geslo kadarkoli spremeni.
Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila, ki mu ga je overitelj izdal kot pooblaščeni osebi poslovnega subjekta. Uporaba zasebnih kvalificiranih potrdil v poslovne namene ni mogoča.

Zavod bo v primeru iz prejšnjega odstavka o opravljeni registraciji obvestil uporabnika preko elektronske pošte.

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira tudi brez kvalificiranega potrdila in sicer tako, da izpolni spletno vlogo za uporabo eStoritev.

V primeru iz prejšnjega odstavka bo Zavod na naslov sedeža poslovnega subjekta po pošti poslal pisno obvestilo o opravljeni registraciji.

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila ali brez kvalificiranega potrdila. V obeh primerih Zavod obvestilo o registraciji posreduje uporabniku po elektronski pošti.

5.2 Pooblaščnje za uporabo eStoritev v primeru poslovnih subjektov (na portalu za delodajalce)

Prvi uporabnik, ki opravi registracijo za posamezen poslovni subjekt, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo eStoritev lahko pooblasti druge uporabnike, da smejo v imenu in za račun tega subjekta uporabljati eStoritve.

Skrbnik pooblaščenca določi s parom podatkov, ki ga tvorita uporabniško ime in davčna številka poslovnega subjekta, za katerega dela pooblaščenec, ali s parom, ki ga tvorita davčna številka poslovnega subjekta in davčna številka pooblaščenca, na katerega je izdano kvalificirano digitalno potrdilo.

Skrbnik lahko skrbniška pooblastila prenese na drugega pooblaščenega uporabnika.

Ko se pooblaščeni uporabnik prvič po prejemu pooblastila prijavi v eStoritve, mu je na razpolago seznam vseh dodeljenih novih pooblastil za različne račune. Uporabnik za vsako dodeljeno pooblastilo odloči, ali ga sprejme ali ne.

Pooblastilo prične veljati šele, ko ga pooblaščeni uporabnik sprejme. Zavod od tega trenutka do preklica pooblastila ča pooblaščenemu uporabniku uporabo eStoritev v imenu in za račun imetnika elektronskega računa.

5.3 Varovanje zaupnosti identifikacijskih sredstev in postopkov

Upravljavec podatke o uporabnikih in vse ostale podatke varuje v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov, veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik mora varovati zaupnost identifikacijskih sredstev in avtentikacijskih postopkov in jih uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji. V primeru malomarnega ravnanja ali zlorabe uporabniškega računa eStoritev, ki ima škodljive posledice za Zavod RS za zaposlovanje ali druge uporabnike eStoritev Zavoda, je uporabnik lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.

5.4 Stroški uporabe uporabniškega računa

Registracija in uporaba storitev elektronskega podpisa v eStoritvah Zavoda je za uporabnika brezplačna.

6. Odgovornost Zavoda glede eStoritev

Zavod se po najboljših močeh trudi, da so vse eStoritve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe eStoritev.

Zavod lahko iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni posamezne parametre storitev ali storitev ukine

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost Zavoda ali njegovih uslužbencev. Zavod ali njegovi uslužbenci v nobenem primeru niso odgovorni za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe eStoritev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov. Zavod prav tako ne odgovarja za zamudo oseb pri oddajanju vlog ali poročil v predpisanih rokih zaradi nedelovanja eStoritev.

Zavod lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo eStoritev zaradi kršenja teh splošnih pogojev, veljavnih predpisov ali kakršnegakoli drugega ravnanja, za katerega Zavod meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje eStoritev. V primeru odpovedi bo uporabniku onemogočena uporaba eStoritev, Zavod pa bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi ter vsa pravna sredstva proti takšnemu uporabniku.

Na spletnih straneh eStoritev nekatere spletne povezave vodijo tudi na druge spletne strani, ki jih ne upravlja Zavod in tudi ne preverja njihove vsebine. Zavod navaja te povezave kot delovni pripomoček uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo Zavodovega odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med Zavodom in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

V primeru višje sile Zavod ne odgovarja za neizpolnitev katere izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, izven njegovega nadzora. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih skrbniki spletne strani ne morejo predvideti ali preprečiti, in imajo vpliv na delovanje spletnih strani in njenih storitev.

7. Odgovornost uporabnika eStoritev

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve v skladu s predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo, predstavljanje ali zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja eStoritve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z eStoritvami izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost eStoritev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi eStoritev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti eStoritev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v katerikoli smeri ali nepotrebno obremenjevanje eStoritev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali vzpodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.

Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli podatki ali dokumenti, poslani z uporabo eStoritev, šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo oziroma podatke za kvalificirano digitalno potrdilo in jih ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do eStoritev. Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril Zavoda, overitelja, ki je izdal kvalificirano potrdilo, in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja eStoritev in takoj obvestili Zavod o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo eStoritev.

Uporabnik portala PoiščiDelo.si lahko po lastni presoji in skladno z uporabniškimi navodili odpove uporabo eStoritev in s tem pogodbeno razmerje z Zavodom, ki je nastalo s pristankom na te splošne pogoje ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Pogodbeno razmerje se šteje za razvezano in Zavod izbriše uporabniško ime in izbriše ali anonimizira druge podatke iz sistema eStoritev Zavoda, če uporabnik sistema ne uporablja več kot osemnajst mesecev.

Uporabnik mora zaradi preprečitve zlorabe svojega uporabniškega računa skrbno ravnati s podatki za dostop do računa, da se ne razkrijejo drugim in da se prepreči možna zloraba teh podatkov oz. uporabniškega računa eStoritev.

Uporabnik mora vsak sum zlorabe svojih podatkov za dostop do uporabniškega računa eStoritev nemudoma sporočiti upravljavcu po elektronski pošti na naslov dpo@ess.gov.si, poleg tega pa odgovarja za škodo, ki jo je povzročil s posredovanjem ali malomarno uporabo svojih podatkov za dostop.

Uporabnik lahko po prijavi v eStoritve s funkcijo »Izbris računa« v rubriki Moj račun kadarkoli izbriše svoj uporabniški račun v celoti. O izbrisu bo uporabnik obveščen na registriran elektronski naslov.

Upravljavec lahko v primeru zlorabe uporabniškega računa oziroma eStoritev uporabniku prekliče pravico njegove uporabe s takojšnjim učinkom.

Upravljavec ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za škodo in druge posledice, ki so nastale zaradi uporabnikove zlorabe ali izbrisa uporabniškega računa iz eStoritev.

8. Piškotki

8.1 Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost crk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišcu, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogocajo sledenje uporabnikom tudi cez vec spletnih mest.

8.2 Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke.

8.3 Katere piškotke uporabljamo?

Piškotke uporablja večina Zavodskih spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. So priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami uporabnikov spletnih mest. Z uporabo piškotkov Zavod ocenjuje učinkovitost zasnove spletnih mest ter tudi ustreznost vsebine in oglasov, ki jih uporabniku ponuja na spletnih mestih. Čas hrambe piškotka je največ 1 leto. Uporabnik ima možnost, da se strinja ali ne strinja z uporabo piškotkov.

Piškotke lahko nastavi Zavodsko spletno mesto, ki ste ga obiskali, lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (npr. Youtube, Google Analytics, Facebook).

Portal PoiščiDelo.si in portal za delodajalce uporabljata le piškotke Google Analytics za namene statistike, vendar le na storitvi Prosta delovna mesta (le piškotke, ki so nujni za tehnično delovanje spletnega mesta-vzdrževanje seje uporabnika).

9. Izjava o varstvu osebnih podatkov

9.1 V katerem primeru vas bo Zavod kontaktiral?

Zavod vas bo kontaktiral v naslednjih primerih:
  • če se naročite na eObvestila,
  • če boste svoje vprašanje ali prošnjo za posredovanje informacij naslovili na Zavod za namen kontaktiranja,
  • če boste svoje kontaktne podatke posredovali na podlagi osebne privolitve v okviru uporabe eStoritev (npr. portala PoiščiDelo.si, portala za delodajalce) za namen kontaktiranja,
  • če boste oddali elektronske vloge in pogodbe za uveljavitev pravice iz Zakona, ki ureja trg dela,
  • za namen identifikacije uporabnika.

9.2 Ali bodo vaši osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Zavod vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam (npr. delodajalcem na portalu PoiščiDelo.si, storitev Profil) samo v primeru vaše privolitve za prenos podatkov tretjim osebam.

S portala PoiščiDelo.si na portal EURES se prenašajo samo podatki profila iskalca zaposlitve, za katere je iskalec zaposlitve dal privolitev, da se lahko prenesejo na portal EURES, podatki pa bodo uporabljeni v sklopu iskalnika in aplikacije za povezovanje ponudbe in povpraševanja na portalu EURES in se lahko prikažejo kot rezultat uspešnega povezovanja in iskanja. Posameznik lahko na portalu PoišciDelo.si označi, da naj vsi ali zgolj izbrani osebni podatki ostanejo skriti in se ne prikažejo uporabnikom portala EURES tako, da se določeni podatki profila iskalca zaposlitve nikoli ne bodo uporabili za namen iskanja in povezovanja, tudi, če so bili preneseni na portal EURES-npr. podatki o državljanstvu, invalidnosti, datumu rojstva, starosti, spolu, imenih in kontaktih prejšnjih ali sedanjih delodajalcih).

Podatki, preneseni na portal EURES se hranijo v podatkovni zbirki, ki je v podatkovnem centru Evropske komisije.

Delodajalci, ki so registrirani na portalu EURES, lahko vpogledajo v podatke o profilih iskalcev zaposlitve, za katere je posameznik (iskalec zaposlitve) privolil, da se lahko obdelujejo za namene iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES.

9.3 Ali lahko izveste, katere vaše osebne podatke obdeluje Zavod, in kako?

Zavod vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira. Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite sledeči elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: gpzrs@ess.gov.si.

9.4 Varnost zbranih podatkov

Varnost osebnih podatkov poteka skladno z določili internih aktov Zavoda, ki določajo varnostno politiko Zavoda

9.5 Obvestilo o kršitvah varstva osebnih podatkov

Ce je verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bo Zavod takoj, najkasneje pa v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca), v skladu z GDPR .

Uradno obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka poda Zavod na obrazcu za obveščanje o kršitvi, ki je objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Kadar je verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznike, bo Zavod obvestil tudi njih, razen v izjemnih primerih, ki jih določa GDPR.

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikom, mora Zavod v skladu z določbo Splošne uredbe o varstvu podatkov brez nepotrebnega odlašanja obvestiti tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.

9.6 Sklepno

Zavod se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in da na spletnih mestih ter portalih uporablja varno povezavo. Zavod bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Zavoda.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika-uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Zavod bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

9.7 Spremembe splošnih pogojev in izjave o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec lahko splošne pogoje občasno spremeni ali dopolni zaradi sprememb v vsebini ali načinu delovanja eStoritev, kadar to zahtevajo:

a) novi ali spremenjeni predpisi;
b) spremembe tehničnih specifikacij ali
c) ugotovljene potrebe po izboljšanju storitev ali načina delovanja sistema eStoritev Zavoda.

Če posodobitev vpliva na pravice in obveznosti uporabnika eStoritev Zavoda, upravljavec uporabnike o tem predhodno obvesti 15 dni pred datumom začetka veljavnosti posodobitve tako, da pošlje e-poštna sporočila na e-poštne naslove, povezane z uporabniškimi računi eStoritev. Če se posamezni uporabnik ne strinja s sporočenimi posodobitvami, lahko uporabniški račun izbriše. Z uporabo storitev oz. dostopom do storitve uporabniškega računa po uveljavitvi posodobitev uporabnik izrazi strinjanje z novimi splošnimi pogoji in s spremenjenim pogodbenim razmerjem z upravljavcem, vezanim na uporabo uporabniškega računa eStoritev.

Če posodobitev vpliva le na funkcionalnost storitev se uporabnike obvesti z objavo obvestila na spletni strani Zavoda www.ess.gov.si, po elektronskem naslovu iz uporabniškega računa v eStoritva oziroma v eStoritvah.

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov so bili zadnjič posodobljeni januarja 2023.

Preberite splošne pogoje

Pred registracijo preberite splošne pogoje poslovanja v portalu PoiščiDelo.si

Ko obkljukate, da se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja v portalu PoiščiDelo.si, lahko nadaljujete z registracijo.